Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Babička vzpomíná

December 15th, 2023


Jednou z nejoblíbenÄ›jších her, na kterou babiÄky vzpomínají, je Panák. Ke kterému staÄil kousek křídy a rovná cesta. Na kterou se dotyÄný panák nakreslil. Se vším potÅ™ebným pro zábavnost hry pÅ™i pÅ™eskakování ze spodní Äásti k horní. Hrací kamínek nebo sklíÄko, které leželo poblíž, jsou nezbytnou souÄástí. Aniž na to naÅ¡e babiÄky myslely, touto hrou si dÄ›ti nejen procviÄují pÅ™esnost skoků, ale i znalosti Äíslic, rovnováze a tolik potÅ™ebné schopnosti u soutěže taky umÄ›t prohrát. PoÄet hráÄů je v této hÅ™e libovolný. A po zvládnutí základní verze je možné skákat i se zkříženýma nohama. Nebo se zavázanýma oÄima. Ti nejzdatnÄ›jší skáÄou dozadu.

Hrajeme si s babiÄkou

Cukr, káva, limonáda. U názvu této hry má babiÄka dodnes úsmÄ›v na tváři. Tím, že k ní nejsou zapotÅ™ebí žádné pomůcky, dala se hrát úplnÄ› vÅ¡ude. Na louce, v zahradÄ›, na ulici Äi táboÅ™e. Herní pravidla jsou jednoduchá. Jedno z dÄ›tí se ujme funkce vyvolávaÄe.  Stojí ke spoluhráÄům zády a ti se snaží k nÄ›mu dobÄ›hnout. Po výzvÄ› cukr, káva, limonáda, Äaj rum, bum se otoÄí a běžící dÄ›ti zastaví v pohybu. Pokud se nÄ›které z nich pohne, staÄí jenom úsmÄ›v na tváři, musí se vrátit za zaÄátek. Zbytek hráÄů zůstává na místÄ›. Po novém vyvolání výzvy se snaží vÅ¡ichni co nejdříve dobÄ›hnout do místa vyvolávaÄe. VítÄ›z pÅ™evezme jeho funkci.

Hry v zahradÄ›

Na Vybíjenou z láskou vzpomínají i dÄ›dové. Tuto týmovou hru hráli jak holky, tak kluci. Její oblíbenost je v dneÅ¡ních dnech už sice nižší. Ale pÅ™esto si ji nÄ›které z vnouÄat rádo zahraje. K této hÅ™e je nutný sudý poÄet hráÄů. Obdélníkové hÅ™iÅ¡tÄ›, které bylo Äasto vytvoÅ™eno přímo na cestÄ› mezi domy, je rozdÄ›leno na dvÄ› poloviny. Na kterých hrají dva stejnÄ› poÄetné týmy. Zvolí se kapitán a ten si může do svého družstva hráÄe vybírat. Jediné, co je potÅ™eba k této hÅ™e pÅ™inést, je míÄ. Kterým se dÄ›ti snaží své protivníky takzvanÄ› vybít. Pokud se to podaří, tento odchází ze hÅ™iÅ¡tÄ›. Pokud ale zvládne mÃ­Ä v letu zachytit, ve hÅ™e pokraÄuje. PÅ™i této hÅ™e Äasto dÄ›ti strávily celé odpoledne.

Pro radost dětí

May 4th, 2023


V souÄasnosti sice vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí dává pÅ™ednost hrám poÄítaÄovým, dobÅ™e zvolená hra desková pÅ™inese hodnÄ› radosti nejen jim, ale i celé rodinÄ›. A mnohdy i kamarádům, kteří si rádi pÅ™icházejí si ji spoleÄnÄ› zahrát. Pro milovníky legendární postavy, která je zavedla do svÄ›ta kouzel nejen v knižní podobÄ›, tak i na filmovém plátnÄ›, je nová verze párty hry Time´s Up! Harry Potter. Tuto hru si může najednou zahrát až dvanáct přátel, kteří se rozdÄ›lí do dvou týmů. Úkolem je bÄ›hem tří kol zvoleným zástupcem popsat, nebo názornÄ› pÅ™edvést co nejvÄ›tší množství pojmů Harryho Pottera, které jsou na kartách. TÅ™i úrovnÄ› obtížnosti se 440 pojmy z kouzelnického svÄ›ta jsou pro vÅ¡echny hráÄe velkou výzvou. Z nichž vítÄ›zem se stává ten opravdu nejvÄ›tší fanouÅ¡ek Harryho Pottera.

Hrajeme si

Další v Å™adÄ› oblíbených deskových her je týmová a vÄ›domostní Rada nad zlato. Kterou může hrát najednou až osm hráÄů. V této hÅ™e je sice nutné prokázat hodnÄ› znalostí, ale zároveň je potÅ™eba využít i taktické dovednosti. Které umožní blafovat a protihráÄe pÅ™ivést na scestí. DevÄ›t set otázek je rozdÄ›leno do dvaceti okruhů. Ve kterých je zahrnuto opravdu mnohé. Od znalosti zemÄ›pisných, dÄ›jepisných Äi  biologických. Po ty neobvyklé jako je UFO a další záhady, které se objevují ve vÅ¡ech koutech svÄ›ta. SouÄástí hry je kromÄ› herního plánu devÄ›t karet týmů, osm karet s pÅ™ehledem, osm popisovacích destiÄek s popisovaÄi, osm žetonů hráÄů, dvacet tÅ™i Sil a ÄtyÅ™icet okruhů. 

Deskové hry na cesty

Jednou z verzí Å™ady deskových her Tipni si je oblíbená ta Na cesty. Která nabízí dobrou zábavu i bÄ›hem Äasu stráveného ve vlaku Äi autobusu. NekoneÄný vesmír lze sice hrát samostatnÄ›, ale je možné i kombinovat s dalšími tématy. Je zaruÄeno, že u každé z nich se formou hry dostane hodnÄ› otázek, které vÅ¡em hráÄům rozÅ¡iÅ™ují obzory. Å edesát tÅ™i karet se sto devadesáti osmi otázkami vÅ¡echny provede NekoneÄným vesmírem bÄ›hem hodiny. Znalostí poÄtu stupňů Celsia, které jsou naměřeny na nejteplejší planetÄ› SluneÄní soustavy Äi kolik svÄ›telných minut je ZemÄ› vzdálená od Slunce. Anebo jakou rychlostí vanou nejrychlejší vÄ›try na Saturnu.

Dětství a hry.

December 15th, 2022


Když zaÄíná takové malé dítÄ› vnímat okolí a dokáže už v tÄ›ch malých ruÄiÄkách udržet pÅ™edmÄ›ty pÅ™emýšlí rodiÄe jaké hraÄky budou pro nÄ›j nejvhodnÄ›jší. Co oni ale zbytek rodiny už to má dávno vymyÅ¡lené, a tak zaÄnou dům zaplňovat panenky a autíÄka, plyÅ¡ové hraÄky, míÄe nebo kostky a stavebnice. Pak to v bytÄ› vypadá jako v hraÄkářství. Není to Å¡patné, ale nesmí se to pÅ™ehánÄ›t. DítÄ› si totiž pak nedokáže vybrat s Äím by si hrálo je zmatené a neví co kde jak. Velice užiteÄné a praktické jsou hry které podporují myÅ¡lení a zruÄnost.

kostky a dítě

Takže takové už zmínÄ›né stavebnice jsou vhodným dáreÄkem. DítÄ› to donutí pÅ™emýšlet kde který dílek dát a uložit, aby z toho vznikl nÄ›jaký pÅ™edmÄ›t. Výhodou je že se to dá opakovanÄ› skládat, a tak po každé může malý Å¡ikula vymyslet nÄ›co nové. Takové kartové hry jako pexeso zase pomáhají vylepÅ¡it paměť. Myslím, že pak hlavnÄ› ve Å¡kole to dÄ›ti ocení. To jsou hry na doma. Ale taky si urÄitÄ› pamatujete i na venkovní hry. Kdy se seÅ¡li kamarádi z ulice nebo z paneláku a už pÅ™emýšleli, jak se zabavit.

zruÄné dítÄ›

SamozÅ™ejmÄ› je rozdíl ve hrách pro kluky a pak pro holky. Holky se asi stěží budou hrát na piráty a indiány. To spíše skákaní pÅ™es gumu nebo Å¡vihadlo nebo malování křídami na chodník. To jsou takové hry minulosti. ProÄ to píši? Protože s dobou se mÄ›ní i spoleÄenské hry a způsoby her. Táto moderní doba nám pÅ™inesla vývoj poÄítaÄů a s ním spojené možnosti hraní her. Takže Äasto vidíme dva kluky pÅ™ed poÄítaÄem, jak hrají tyhle hry. Není to Å¡patné, ale možná by opravdu neuÅ¡kodilo trochu Äerstvého vzduchu a pohybu. Tomu dítÄ›ti to opravdu pomůže. Tak by bylo vhodné to ku příkladu zkombinovat. Čím zabijeme dvÄ› mouchy jednou ranou. Vzít ho na hodinku dvÄ› na kola nebo procházku. A taková procházka prospÄ›je i nám. Nebo ho vzít na hÅ™iÅ¡tÄ› a zahrát si kopanou. Možností je spousta urÄitÄ› se dá nÄ›co z toho vybrat. Tak aÅ¥ vám to hraje. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.